En Toggle navigation

服務支持

Support

商用車替換中心

序号大區(部門)所轄區域職務姓名公司郵箱移動手機電信手機聯通3G手機
1 中心總經理王玙yuwang@zhongte52415.cn 18606306005
2黑龍江吉林區域黑龍江、吉林大區經理王連峰lfwang@zhongte52415.cn 18906313700 
3黑龍江吉林區域吉林資深業務經理于立華lhyu@zhongte52415.cn 18606306933
4黑龍江吉林區域黑龍江業務經理張權quzhang@zhongte52415.cn 18963128088 
5黑龍江吉林區域黑龍江業務經理宋永傑yjsong@zhongte52415.cn 1896312853818606306900
6黑龍江吉林區域黑龍江業務經理栾軍凱jkluan@zhongte52415.cn1516310876618963172882 
7遼甯内蒙古區域遼甯、内蒙古大區經理王家申jiswang@zhongte52415.cn 1890630652118606306521
8遼甯内蒙古區域遼甯業務經理王本超bcwang@zhongte52415.cn 18606306857
9遼甯内蒙古區域遼甯業務經理向建jxiang@zhongte52415.cn 18963172816 
10遼甯内蒙古區域遼甯業務經理慕永廣ygmu@zhongte52415.cn 18606306881
11遼甯内蒙古區域遼甯業務經理喬海峰hfqiao@zhongte52415.cn 1896313977918606306562
12遼甯内蒙古區域内蒙古業務經理張千裡qlzhang@zhongte52415.cn 18606306879
13遼甯内蒙古區域内蒙古業務經理肖文超wecxiao@zhongte52415.cn1876315886618963172866 
14遼甯内蒙古區域内蒙古業務經理馬守玉syma@zhongte52415.cn 18606302017
15京津冀河南區域京、津、冀、河南大區經理王聯平lpwang@zhongte52415.cn 1530631182813021635828
16京津冀河南區域北京資深業務經理王國橋gqwang@zhongte52415.cn1838911938818963123958 
17京津冀河南區域河北業務經理栾希堂xtluan@zhongte52415.cn 1890630099818606306561
18京津冀河南區域河南業務經理曲紅家hojqu@zhongte52415.cn 18963117818 
19京津冀河南區域河南資深業務經理張保華bahzhang@zhongte52415.cn1516315083318963123833 
20京津冀河南區域河南業務經理鄒璐陽lyzou@zhongte52415.cn15165121981 18606300321
21山東蘇滬區域山東、江蘇、上海大區經理曲衛明wmqu@zhongte52415.cn 1337115138818606306808
22山東蘇滬區域山東資深業務經理慕君瓒jzmu@zhongte52415.cn 1896312344418606306523
23山東蘇滬區域山東業務經理劉曉藝xiyliu@zhongte52415.cn 18906316828 
24山東蘇滬區域山東業務經理喬彬bqiao@zhongte52415.cn 18963117968 
25山東蘇滬區域山東業務經理鄒積本jbzou@zhongte52415.cn18363156299 18606306825
26山東蘇滬區域山東業務經理孫文傑wjsun@zhongte52415.cn 15306311168 
27山東蘇滬區域江蘇資深業務經理張喜海xihzhang@zhongte52415.cn 18963128578 
28山東蘇滬區域江蘇業務經理張宏建honjzhang@zhongte52415.cn 1896312399813021638809
29山東蘇滬區域江蘇業務經理鄒雲龍ylzou@zhongte52415.cn1347513558818963125598 
30山東蘇滬區域上海業務經理畢龍龍llbi@zhongte52415.cn1838915777818963128559 
31安徽湖北區域安徽、湖北大區經理宋秀文xwsong@zhongte52415.cn 1890631369918606306573
32安徽湖北區域湖北資深業務經理孫常國cgsun@zhongte52415.cn 15562168166 
33安徽湖北區域湖北(西部)業務經理侯明亮mlhou@zhongte52415.cn1886310661218963109363 
34安徽湖北區域安徽業務經理王功聚gjwang@zhongte52415.cn 18669383235
35安徽湖北區域安徽(北部)業務經理車佳楠jnche@zhongte52415.cn 18963172869 
36安徽湖北區域安徽(南部)業務經理宋明msong@zhongte52415.cn18266306618 
37江西浙江區域江西、浙江大區經理王曉文xwwang@zhongte52415.cn13561881666 
38江西浙江區域浙江業務經理陳曉威xwchen@zhongte52415.cn15206314433 
39江西浙江區域江西業務經理葛華剛hgge@zhongte52415.cn13573733457 
40江西浙江區域浙江業務經理宋吉勇jiysong@zhongte52415.cn 1333630159915562115199
41江西浙江區域江西業務經理初文泉wqchu@zhongte52415.cn13869025651 
42江西浙江區域江西資深業務經理丁世波sbding@zhongte52415.cn1886317368815306313699 
43廣東福建區域廣東、福建、海南大區經理李濤tli@zhongte52415.cn 1530631568818620851688
44廣東福建區域廣東業務經理宋文業wysong@zhongte52415.cn 18606306591
15588316966
45廣東福建區域廣東業務經理宋海濤htsong@zhongte52415.cn 1896312385818606306813
46廣東福建區域廣東業務經理王文福wfwang@zhongte52415.cn 1896313379913255654499
47廣東福建區域廣東、海南業務經理嶽慶偉qwyue@zhongte52415.cn 1334631696618606306817
48廣東福建區域福建業務經理劉卉芳hfliu@zhongte52415.cn 1896312391918606306883
49廣東福建區域福建業務經理于曉偉xwyu@zhongte52415.cn 15306317277 
50廣東福建區域福建資深業務經理宋金益jysong@zhongte52415.cn1886317738813356319977 
51川渝貴州區域四川、重慶、貴州大區經理王勇yowang@zhongte52415.cn 1530631108818606306801
52川渝貴州區域重慶業務經理劉博倫blliu@zhongte52415.cn13869093320 
53川渝貴州區域重慶業務經理鞠海濱hbju@zhongte52415.cn 1337117936618606306821
54川渝貴州區域四川業務經理孫海濤hatsun@zhongte52415.cn 18963123898 
55川渝貴州區域四川業務經理金玮明wmjin@zhongte52415.cn 18606306958
56川渝貴州區域貴州資深業務經理于濤tayu@zhongte52415.cn 15306311889 
57川渝貴州區域貴州業務經理于清松qsyu@zhongte52415.cn 1530631095818606306802
58廣西湖南區域廣西、湖南大區經理劉玉景yjliu@zhongte52415.cn 1530631367718606306815
59廣西湖南區域廣西業務經理湯曉東xdtang@zhongte52415.cn 18963109330 
60廣西湖南區域廣西業務經理侯景耀jyhou@zhongte52415.cn 18963109300 
61廣西湖南區域廣西業務經理夏濤txiao@zhongte52415.cn 1896310969915606315319
62廣西湖南區域湖南業務經理王騰飛tfwang@zhongte52415.cn1506315767718963117958 
63廣西湖南區域湖南業務經理黃金鵬jphuang@zhongte52415.cn 18963172896 
64陝西山西區域陝西、山西大區經理趙洪波hbzhao@zhongte52415.cn 1338631399918606306501
65陝西山西區域陝西、山西業務經理闫偉wyan@zhongte52415.cn1526319711113356812111 
66陝西山西區域山西業務經理張漢偉hwzhang@zhongte52415.cn1826630800915306311009 
67陝西山西區域山西業務經理夏志偉zwxia@zhongte52415.cn1366630010018963147567 
68陝西山西區域山西業務經理曲世偉swqu@zhongte52415.cn 1896316318018606302006
69新疆蘭州區域新、青、甘、甯、藏大區經理鞠華傑hjju@zhongte52415.cn 1530631366918863112866
70新疆蘭州區域西藏業務經理張海軍hajzhang@zhongte52415.cn 18606306506
71新疆蘭州區域甘肅業務經理湯青桦qhtang@zhongte52415.cn1370649996618906300908 
72新疆蘭州區域新疆業務經理劉玉江yujliu@zhongte52415.cn 18606300383
73新疆蘭州區域青海業務經理陳亮lchen@zhongte52415.cn1386314858818963109599 
74新疆蘭州區域甯夏資深業務經理蘭海峰hflan@zhongte52415.cn 13506313009 
75新疆蘭州區域新疆業務經理趙旭陽xyzhao@zhongte52415.cn13561823339 
76雲南區域雲南大區經理劉文翰whliu@zhongte52415.cn13563118218 13529259918
77雲南區域雲南業務經理楊超cyang@zhongte52415.cn15066312567 13708728167
78雲南區域雲南業務經理何永超yche@zhongte52415.cn13648877855 18606306831
79雲南區域雲南業務經理魏世剛sgwei@zhongte52415.cn13698757027 18606306928
80雲南區域雲南資深業務經理趙學威xwzhao@zhongte52415.cn 1531826048818606306878
81 中心總經理助理張樹剛sgzhang@zhongte52415.cn 1530631176618606306498
82 中心總經理助理李曉軍xjli@zhongte52415.cn1876917680818963125658